Regulamin

A A A

Strona główna » O konkursie » Regulamin

REGULAMIN KONKURSU 
„ZOSTAŃCIE W ZAWIERCIU” § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Organizatorem Konkursu "Zostańcie w Zawierciu", zwanego dalej "Konkursem" jest Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie, biuro: ul. Polska 14 B, 42-400 Zawiercie, Zawierciańskie Forum Pracodawców, ul. Wierzbowa 16h, 42-400 Zawiercie oraz Kuźnia Młodych Talentów, zwani dalej "Organizatorem".

2.  „Partnerami” nazywa się organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (państwowe/samorządowe), które zobowiązują się do przyjęcia laureatów konkursu na praktyki.

3.  „Komisją Konkursową” członków Komisji powołanych przez Organizatorów

4.  „Laureatami” nazywa się zwycięzców konkursu wybranych przez komisję konkursową.

5.  „Stażem” nazywa się możliwość zdobycia Laureatom Konkursu doświadczenia zawodowego w formie np. praktyki, umowy zlecenia lub innej formy zatrudnienia u "Partnerów" Konkursu.

6.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zawierciańskiego.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby związane w jakikolwiek sposób z Organizatorami.

7.  W konkursie mogą wziąć udział osoby pochodzące z terenu powiatu zawierciańskiego.

8.  Konkurs trwa do dnia 12 czerwca 2023 roku.


 § 2  
ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 

1.  Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy i wskazać w nim preferowane przez siebie miejsce „stażu”, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uzgodnienia z uczestnikiem skierowania na „staż” w inne miejsce, jako preferowane.


 
 § 3
PRZEBIEG KONKURSU1.  Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do wysłania formularza zgłoszeniowego przez Internet ze strony konkursowej organizatora do dnia 12 czerwca 2023 r.

2.  Komisja Konkursowa dokonuje wyboru uczestników na podstawie poziomu wypełnienia formularza oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

3.  Spośród osób biorących udział w Konkursie zostaną wyłonieni Laureaci, którzy uzyskają możliwość odbycia „stażu” u Partnerów.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia wybranej przez siebie ilości Laureatów.

5.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 22 czerwca 2023 r.

 

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

 

1.  Organizatorzy, na podstawie odrębnych umów zawartych z Partnerami, zapewniają Laureatowi „staż” u jednego z Partnerów.

2.  Termin rozpoczęcia „stażu” nastąpi najpóźniej w terminie 90 dni od daty ogłoszenia Laureatów, chyba, że Laureat i Partner wyrażą zgodę na rozpoczęcie „stażu” w terminie późniejszym. Najadekwatniejszym terminem do odbycia stażu są miesiące wakacyjne.

3.  Czas trwania „stażu” będzie trwał ok. 1 miesiąca tj. ok. 160 h.

4.  Organizatorzy zapewniają stypendium za okres jednego "stażu" dla Laureatów konkursu w wysokości minimum 1000 zł złotych netto (słownie: tysiąc złotych, zero groszy) dla każdego Laureata.

5.  W przypadku, gdy Partner zdecyduje się przyjąć Laureata na staż, ew. dodatkowe świadczenia na rzecz Laureata oraz pozostałe warunki umowy będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Partnerem, a Laureatem.

6.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte dodatkowe umowy z Laureatami, które to warunki będą przedmiotem indywidualnych ustaleń między Laureatem a Partnerem.

7.  Organizatorzy Konkursu i Partner nie mają obowiązku pokrycia Laureatowi kosztów transportu/zakwaterowania na czas trwania umowy oraz kosztów podróży.

8.  Wartość stypendiów wypłaconych Laureatom, zapewnionych przez organizatorów to 5000 zł.

9.  Łączna kwota stypendiów może zostać podniesiona w przypadku zaangażowania dodatkowych partnerów.

10.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby Laureatów i niewykorzystania pełnej puli wysokości nagród.


 § 5
DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ

 

1.  We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.

2.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Wszelkie materiały związane z Konkursem, przekazane Organizatorom przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorom materiałów opracowanych w ramach Konkursu uczestnik przenosi na Organizatorów prawo własności egzemplarzy tych materiałów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechnienia prac konkursowych w prasie, w Internecie lub innych materiałach promocyjnych Konkursu.

2.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi w mediach.

3.  Przez zgłoszenie Organizatorom chęci udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem w zakresie i zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym.

4.  Informacje uzyskane od uczestników Konkursu za pośrednictwem wypełnionej przez nich ankiety oraz życiorysu będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych.

5.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych.

6.  Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatorów, a także na ich stronach internetowych.

7.  Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

 

8.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek.

Strona głównaDrukujPDF